Centres d'Ensenyament
Molina Language College
Llar d'infants
Escola de Música

Acció tutorial / diversitat

Al teu costat en totes les decisions

Disposem d’un departament d’orientació, responsable d’impulsar l’acció tutorial i coordinar l’orientació escolar dels alumnes. També realitza l’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials i col·labora en l’elaboració d’adaptacions curriculars.

A l’escola valorem de manera significativa el seguiment i acompanyament dels alumnes. El tutor/a és l’encarregat/da del seu seguiment personal, tant en la seva vessant acadèmica com de maduresa personal i actua d’enllaç entre l’escola i les famílies.

L’acció tutorial té les següents finalitats:

  •  Transmissió de valors: l'escola pren el compromís de transmetre els valors del caràcter propi.
  • Seguiment personalitzat: s'informarà als pares de tots aquells aspectes rellevants relacionats amb el creixement de l'alumne, el seu comportament, el seu rendiment i la seva integració.
  • Orientació vers al món professional: s'ofereix una educació orientada al propi coneixement, donant-li alternatives professionals adequades a les seves aptituds i interessos. Aquestes finalitats s'aconsegueixen a través de les tutories individuals, tutories grupals i l’atenció a pares i mares.

La diferència és un valor

Cada persona té un ritme d’aprenentatge diferent. Per això, l’escola atén cada alumne/a d’acord amb les seves capacitats, interessos i expectatives.

De la mateixa manera, la nostra escola està sempre oberta per a tots i cadascun dels alumnes que hi vulguin formar part, independentment de la seva situació personal, familiar, econòmica, etc.

Suport a l'educació especial

Independentment de ser un centre que atenem a la diversitat i que gaudeix d’una atenció especial per a cada alumne, en quant al seguiment i detecció de dificultats de tota mena, ens caracteritzem per ser un centre amb una unitat de suport a l’educació especial amb molta experiència.

Més info

 

Activitats d'orientació i inserció - Pla d'Acció Tutorial (PAT)

Al llarg de tots els cursos, es duu a terme una tasca de seguiment individualitzat de l’alumne, on es van analitzant i detectant les seves habilitats, preferències i capacitats.

Mitjançant el treball de recerca, les pràctiques en empreses i altres activitats s'orienta a l'alumnat cap al món laboral o per als seus estudis de futur.

 

Atenció a l'aula

El treball d’aquest àmbit es realitza dins l’horari escolar i de forma individual o en petits grups, en funció de cada cas.

D’aquesta manera ens assegurem:

  • La detecció i seguiment de dificultats en el procés d’aprenentatge.
  • La reeducació de les habilitats bàsiques i tècniques d’estudi per a l’aprenentatge.
  • El reforç de les competències bàsiques.
  • L’acollida i realització de plans de treball individualitzat, per a facilitar l’adaptació i comprensió de la nostra llengua als alumnes nouvinguts.
  • L’atenció individualitzada als alumnes que necessiten ajuts.

 

Metodologies adaptatives

Grups Reduïts
És una forma de treball en grup que, a més de potenciar la cooperació, facilita l'aprenentatge atenent la diversitat dels alumnes.

Estratègies d'Aprenentatge
Ensenyem als alumnes a aplicar diversos recursos: organitzar la informació, sintetitzar, comparar…, per tal que puguin millorar la seva manera d'aprendre.

Reeducació de les Dificultats en l'Aprenentatge
Detecció de les dificultats d'aprenentatge dels alumnes i tractament en grups reduïts.
Modificacions i Adaptacions Curriculars Individualitzades.

Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya:
generalitat
Centres vinculats:
grey
princeps

MOLINA Centres d'Ensenyament | c/Lorena 61-63, 08042 Barcelona | T. 93 353 38 10 / 93 359 39 39 | F. 93 353 19 23
Condicions d'ús | Política de privacitat a xarxes socials Política de Cookies