Centres d'Ensenyament
Molina Language College
Llar d'Infants
Escola de Música

NEWS

PLA D’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DEL CENTRE

 1. GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES I ORGANITZACIÓ D’HORARIS.
 2. ACCÉS D’ENTRADA I SORTIDA AL CENTRE

El centre establirà els punts d’entrada i sortida, i marcarà quins grups accediran per cada punt. Cada grup estable sortirà i entrarà pel mateix accés. Els alumnes hauran de portar la mascareta.

Pares i mares només podran accedir a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. Qualsevol persona aliena al centre ha d’entrar i sortir per la porta principal. El professorat i el personal del PAS entrarà per la porta principal del centre.

El nostre centre té dos accessos d’entrada i de sortida.

 Dividim els alumnes de forma que tenen accessos diferents en funció del curs i de la ubicació de les classes. Hi haurà unes marques que delimitaran els llocs on l’alumnat ha d’esperar per entrar. Tot l’alumnat entrarà i sortirà amb mascareta.(annex 1)

A l’entrada la persona encarregada, pren la temperatura i l’alumne es dirigeix a la seva aula on hi haurà,  a l’entrada,  gel hidroalcohòlic que utilitzarà abans de deixar el seu mòbil al lloc habilitat  i seure al seu seient (que serà sempre el mateix).

 • ·         FLUXOS DE CIRCULACIÓ

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre l’escola té establerts circuits de  circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.

 • ENTRADES I SORTIDES DELS ALUMNES

En entrar a classe els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta durant tota l’estada a l’escola.

2.- ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS.

 • CIRCULACIÓ DINS DEL CENTRE

S’han adaptat les classes de tal manera que no es faran intercanvis d’Aula ni desdoblament de grups per tal de mantenir bombolles estables en tot moment. Les aules estaran degudament senyalitzades.

S’ha adjudicat un lavabo per a cada grup estable,  també senyalitzat.

 • GRUPS D’ALUMNES

El centre organitzarà els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent. El grup estable s’ha de mantenir junt en el màxim horari possible. Cada grup estable tindrà el seu espai físic (aula, WC i espai de descans). Tots aquests espaisestaran degudament senyalitzats.

Cada dia es neteja i desinfecta l’espai. 

Els alumnes seran sempre els mateixos i duran mascareta a totes les instal·lacions del Centre.

 Els docents i/o personal de suport, portaran mascareta es  pugui mantenir o  no una distància d’1,5 metres amb els alumnes.

No s’utilitzaran aules específiques i tots els grups estables tenen un lloc fixe i no hi haurà mobilitat per part de l’alumnat.

3.-ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL I EN EL CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DE CENTRES.

L’evolució actual de la pandèmia fa preveure un escenari d’inici de curs al octubre d’una certa normalitat, no obstant l’Escola Molina planifica una organització pedagògica per si es torna a donar el cas d’un confinament parcial o tancament de centre.

Així mateix ens organitzem per tal de poder donar atenció a tot aquell alumnat que, per diverses circumstàncies, no pugui assistir presencialment a l’escola.

-Es creen plataformes de treball virtual (Classrooms) per a tots els grups.

-Es treballarà tant presencialment com virtualment amb aquesta plataforma.

– Es farà el seguiment educatiu i emocional del nostre alumnat presencialment i/o de forma virtual a través de videoconferències (amb Meet) quan no es puguin fer presencialment.

– Vetllar per garantir que tot l’alumnat disposi de connectivitat, de la formació necessària i de les eines adequades per poder treballar des de casa en modalitat telemàtica en aquests possibles períodes de confinament.

– Planificarem les reunions d’Equip Directiu, de Claustre i les CAD.

4.- PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ.

Els alumnes d’Escola participaran en la desinfecció de taules i cadires en el marc de sensibilització per la covid-19 i dins del seu procés d’aprenentatge.

Pel que fa a la ventilació, les aules es ventilaran fent ús de les finestretes permanentment.Els alumnes col·laboraran en aquesta tasca.

 • RENTAT DE MANS:
 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu (tots els accessos)
 • Abans i després d’anar al WC. 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es durà a terme:

 • A l’arribada al centre i a la sortida, abans del contacte amb els alumnes
 • Com a mínim una vegada cada 2 hores.
 • ÚS DE LA MASCARETA
 • Entrades i sortides del centre (gel hidroalcohòlic als 2 accessos del centre)
 • Lavabos: rentat amb sabó de mans
 • Secretaria i Direcció: gel hidroalcohòlic
 • Aules: cada aula comptarà amb el seu kit de desinfecció
 • Sala de professors: comptarà amb el seu kit de desinfecció
 • REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE
 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Portar la mascareta en bon estat i correctament col·locada (tapant nas i boca).
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Haver signat la declaració responsable en referència l Covid-19. En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família, el centre i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.
 • CONTROL DE SÍMPTOMES

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable:

 • Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
 • Es comprometen a no portar adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes, lliurat amb la mateixa declaració responsable.

La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.

5.- PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID – 19.

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics.

 El protocol que l’Escola Molina seguirà davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID – 19 serà:

1. Se’l portarà a un espai separat d’ús individual.

2.  Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o l’adolescent. DIRECCIÓ / SECRETARIA.

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. SECRETARIA.

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública i el Traçacovid. DIRECCIÓ.

La família ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.

Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’alumne i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat i informar en tot moment al Centre.

Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies. A tots se’ls farà una prova PCR el més aviat possible. El resultat negatiu en aquesta prova als membres del grup no eximeix la necessitat de mantenir l’aïllament domiciliari durant 14 dies, atès que és el període màxim d’incubació del virus.

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària.

Centre concertat:
generalitat
Centres col·laboradors:
grey
princeps

MOLINA Escola d'Idiomes | c/Lorena 61-63, 08042 Barcelona | T. 93 353 38 10 / 93 359 39 39 | F. 93 353 19 23
Condiciones de uso | Política de privacidad en redes sociales Política de Cookies